REGULAMIN

KORZYSTAJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW NA KĄPIELISKU „GŁĘBOKIE”

Najemca – osoba fizyczna bądź prawna, wypożyczająca sprzęt wodny

Wynajmujący WIKING TURYSTYKA SP. Z O.O. ul. Małkowskiego 30/1, 70-304 Szczecin,NIP: 8522641274, REGON: 369636172, KRS 0000720255

  1. Wypożyczalnia kajaków otwarta jest w godzinach 10:00-19:00 (w godzinach 19:00-20:00, wykonywana jest bieżąca obsługa sprzętu). Wypożyczający korzysta ze sprzętu wodnego, zgodnie z cennikiem wypożyczalni (załącznik nr 1). W niektórych przypadkach Wypożyczający może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu. Sprzęt wodny, wypożyczany jest wraz z wyposażeniem; kamizelki asekuracyjne/ratunkowe i wiosła. Wynajmujący oświadcza, że sprzęt jest w pełni sprawny, zgodny ze specyfikacją, zaś środki asekuracyjne posiadają wymagane certyfikaty. Najemca korzystający ze sprzętu pływającego może poruszać się tylko w granicach jeziora Głębokie.
  2. Najemca, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, oraz wykonywania poleceń obsługi wypożyczalni kajaków, służb ratowniczych i państwowych.
  3. Sprzęt wypożyczany jest wyłącznie osobom, które ukończyły 18 lat , przedłożą Wypożyczającemu dowód osobisty/paszport/prawo jazdy, akceptują warunki niniejszego regulaminu, stwierdzając to własnoręcznym podpisem na umowie najmu, regulującej zobowiązania stron (załącznik nr 2). Osoby do 17 roku życia włącznie, mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Najemca dysponujący sprzętem pływającym może zabrać na pokład tylko jedną osobę nieumiejącą pływać. Rodzice lub opiekunowie prawni, mogą zabrać na pokład dzieci  na własną odpowiedzialność.
  4. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających, sprzętu wodnego nie wypożycza się. Sprzęt nie zostanie również wypożyczony, jeśli Wynajmujący stwierdzi posiadanie alkoholu w bagażu wypożyczających.
  5. Najemca, oświadcza, że posiada umiejętności pływackie, a jego stan zdrowia oraz kondycja fizyczna nie przedstawia przeciwwskazań w korzystaniu ze sprzętu wodnego.
  6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, przecenienia swoich możliwości fizycznych, utraty zdrowia lub śmierci spowodowanych przez; zatajenie przeciwwskazań zdrowotnych, spożywanie alkoholu lub środków odurzających, skutki nieprawidłowej eksploatacji wydanego sprzętu wodnego, brak założonych środków asekuracyjnych lub ratowniczych wydanych przez obsługę, przez osoby trzecie Najemcy, Najemcę wobec osób trzecich. Wypożyczający będzie dochodził swoich praw i zwrotu kosztów wszelkich akcji ratowniczych.
  7. Najemca odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową, za zaginięcie, zniszczenie częściowe lub całkowite wypożyczonego sprzętu kajakowego, zgodne z cennikiem wypożyczalni (załącznik nr 1). Najemca zobowiązuje się uregulować ustaloną przez Wypożyczającego kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
  8. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem, na własną odpowiedzialność.
  9. O każdej nieprawidłowości podczas użytkowania tj. kolizja, wywrócenie się, nieszczelność, uszkodzenie sprzętu wodnego należy powiadomić obsługę wypożyczalni.
  10. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu, należy do Wynajmującego.

Dodaj komentarz